logo logo  

वि दे ह 

प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका

मानुषीमिह संस्कृताम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह नूतन अंक बालानां कृते

विदेह

मैथिली साहित्य आन्दोलन

Home ]

India Flag Nepal Flag

(c)2004-15.सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतय लेखकक नाम नहि अछि ततय संपादकाधीन।

 

वि  दे  ह विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका नव अंक देखबाक लेल पृष्ठ सभकेँ रिफ्रेश कए देखू।

बालानां कृते

विदेह मैथिली मानक भाषा आ मैथिली भाषा सम्पादन पाठ्यक्रम

भाषापाक

 

१.शशिधर कुमर विदेह- मैथिली वर्णमाला (कविता) २. आशीष अनचिन्हार- बाल गजल

डॉ॰ शशिधर कुमर विदेह”,  ग्राम रुचौल, पो॰ मकरमपुर, जिला दरभंगा, पिन ८४७२३४,

 

मैथिली वर्णमाला (कविता)

 

सँ अल्हुआ,    सँ आलू,    सँ भेलै  इजोत ।

ईनार  आ   सँ उल्लू,   केर  ऊन  छै मोट ।।

 

सँ एक  आ   सँ ऐहब,    सँ भेलै  ओसारा ।

प्रायः अओ  लीखल जाइए,  मैथिलीमे बेचारा ।।

 

अं अंगूर आ अः विसर्ग केर  चिन्हमात्र  भऽ सूतल ।

सँ ऋषि आ ऋक्ष भालु छै,  ऋचा वेदकेर बूझल ।।

 

ऋ केर दीर्घ रूप  बिनु मैथिली,  कऽ लैतछि संतोष ।

कनैल,   - खाट  आ   सँ गदहा छै निर्दोष ।।

 

सँ  घोड़ा घास आ घोड़न,   छै  खाली  हाथ ।

सँ चौकी,    सँ छौंकी,    सँ  भेलै जहाज ।।

 

सँ  झब्बा या झाबा  कहू,    प्रारम्भ ने शब्द ।

सँ टमाटर,   सँ ठेला,    डम्फा  केर  शब्द ।।

 

 सँ  ढाकी – ढौआ – ढैंचा,  ढ़  फराक   उच्चार ।

तहिना ड़ मैथिलीमे,  अलग - अलग उच्चार ।।

 

ढोलक केँ ढ़ोलक जुनि लीखू  आ  पढ़ुआ केँ पढुआ ।

सँ डमरू,  ड़ रब्बड़ मे,  हिन्दी  नञि छी बौआ ।।

 

ढोढ़ी मे  दुहु संग - संग,  तहिना ढाढ़स मे देखियौ ।

पढ़ै छी मैथिली मैथिली बाजू, हिन्दी सनि ने बजियौ ।।

 

सेहो निःशब्द  मुदा  उपयोग  बहुत अछि एकरो ।

हण्डा - हण्डी, ठण्ढा - ठण्ढी, अण्डा - अण्डी सगरो ।।

 

सँ  तौला - तबला - तरुआ,  सँ थौका फूलक ।

थऽन गाए बकरी आ महीषक, थाल पएर मे लागल ।।

 

सँ दीप दूध आ दऽही, दूरा - दरबज्जा ओ दलान ।

सँ धरती धाप धरोहरि, धऽनी धोती धार आ धान ।।

 

पाँचम व्यञ्जन छै दुलारू, बहुत जकर बेबहार छै ।

नदी नाह नढ़िआ  आ नेबो,  नारिकेर ओ नाक छै ।।

 

सँ पानि आ सँ फूल - फर, सँ बकरी बुझले ।

सँ भारत देश अपन छी, केर महिमा सुनि ले ।।

 

सनि केर हिस्सामे सेहो, शब्दक  बहुत  पथार ।

सँ मड़ुआ माछ मखान आ  माए मैथिलीक प्यार ।।

 

सँ  यमुना  कहबै  जमुना,   – रस्सी  मजगूत ।

सँ  लावा  चन् – चन्  बाजय,  लाबा तकरे रूप ।।

 

संस्कृतक जे  मूल शब्द,  ओहिमे    केर  बेबहार ।

मिथिलाभाषा केर  बदला,    केर  बड़  उच्चार ।।

 

सँ शंख - शरीफा - शलगम, केर मान छै अल्प ।

 बहुधा  मैथिली  भाषामे,     केर  कायाकल्प ।।

 

भाषाकेँ भाषा पढ़ैछ केओ,  आन कहैतछि भाखा

उच्चारण दुहु छी प्रशस्त, पर लिखना जाइछ भाषा।।

 

केँ  बहुधा बजैत  छी,  भाषा  कहलहुँ  भाखा ।

षष्ठी – खष्ठी  सुनने  होएब,  अभिलाषा – अभिलाखा ।।

 

सँ सिन्दूर सिउँथ आ सपरी,  साबुन सेब  सेमार ।

सँ हाथी - हाथ - हृदय आ सँ  होइछ  हजार ।।

 

क्षत्रज्ञ  संयुक्ताक्षर,  मानैत अछि पुरना भाषा ।

पर स्वतन्त्र सनि आखर तीनू, विचरए नवका भाषा ।।

 

क्षत्रिय – रक्षक – भक्षक - रक्षा मे क्ष हुलकी मारए ।

त्र – त्रिशूल, त्रिभुवन, त्रिवेणी; त्रि तँऽ तीन कहाबए ।।

 

ज्ञ सँ ज्ञान, आ ज्ञान सँ ज्ञानी, संज्ञा नाँओ कहाबए ।

विज्ञानक ई युग छी बौआ,  जिनगी सरल बनाबए ।।

 

 

आशीष अनचिन्हार

बाल गजल

 

नीपल पोतल चिक्कन चुनमुन

बेटी हम्मर गुनगुन गुनगुन


 

ता थइ ता थइ थैया थैया

पायल बाजै रुनझुन रुनझुन


 

कानै खीजै रूसै फूलै

फेरो नाचै छुनछुन छुनछुन


 

दौड़ै सदिखन अँगने आँगन

खसितो रहलै ढ़ुनमुन ढ़ुनमुन


 

पढ़तै लिखतै करतै काज

ऐमे नै किछु गुनधुन गुनधुन


 

सभ पाँतिमे आठ टा दीर्घ अछि।

अंतिम शेरक पहिल पाँतिक अंतिम लघु संस्कृत परंपरानुसार दीर्घ मानल गेल अछि


 

 

 

ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ।